امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی

0

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی:

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس

رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان

رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس

بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان

عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی

بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان

پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی

رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان

بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت

رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان

تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان

رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان …

رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان

بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان

رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت

رابطه سبک های اسناد (تبیین) با سلامت عمومی

رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت

رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان

نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان

بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان

رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی

بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان

بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان

حافظه کاذب و عوامل موثربر ان(فشارگروهی، سن و غیره)

اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان

مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل

یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏

مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏

ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی

بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه

بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان

بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان

بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران