امروز سه شنبه 04 مهر 1402

موضوع پایان نامه علوم تربیتی مدیریت آموزشی

0

تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

کاربرد نقشه های مفهومی در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

تحلیل هزینه-فایده و ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران

طراحی الگوئی جهت زمینه سازی خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش متوسطه ایران

بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها

رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان

نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه

بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش …

بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش

تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش

بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….

تاثیر سبک رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی

تاثیر سبک رهبری سازمان بر اثربخشی منابع انسانی

تاثیر سبک رهبری سازمان بر خلاقیت سازمانی

رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های اداری

رابطه تعهد سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های اداری

رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی سازمانی در سازمان های اداری