امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

ناخودآگاه جمعی و شخصی در مکتب روانشناسی تحلیلی

0

ناخودآگاه شخصی:

 آن دسته از تجربیاتی که ego  از شناختن یا تصویب آن سرباز زده و به حوزه ی آگاهی راه نمی دهد سر از انباری در می آورد که یونگ از آن با عنوان ناخودآگاه شخصی یاد می کند.و خود فرد از آن آگاهی ندارد از قبیل مشکلات حل نشده، ناسازگاری ها، عقده ها....

این قسمت از روانشناسی یونگ می تواند پاسخگوی  این سوالات با شد:

چرا لاف می زنیم؟ چرا نسبت به برخی از افراد احساس حقارت می کنیم؟چرا به بعضی از چیزها معتاد می شویم؟ چرا برخی از کارها را با وجود آنگه به خود قول می دهیم که دیگر انجام ندهیم اما بازهم آنهارا تکرار می کنیم؟چرا دیگران توقعات ما را براورده نمی کنند؟

ناخود آگاه جمعی: 

مخزنی است که کهن الگوها یا آرکی تایپها ((Arche type در آن جای گرفته اند. کهن الگو به معنای مدل یا نمونه ای اصلی و اولیه است که طرحها و دیگر چیزها از آن سرمشق گرفته اند برخی از کهن الگوها جهانی هستند و درهمه جا یکسانندیعنی تمامی افراد تصاویر و تجسمات یگانه ای را به ارث می برند.

این قسمت از روانشناسی یونگ می تواند پاسخگوی این سوالات با شد:

چرا برخی از افراد در مقایسه با دیگران عاطفی تر هستند؟ چرا برخی از افراد در مقایسه با دیگران بهتر صحبت می کنند؟ چرا برخی از افراد زودبه گریه می ا فتند؟چرا برخی از افراد زودتر از دیگران عصبانی می شوند؟ چرا برخی از افراد به**علاقه بیشتری دارند؟

برخی از کهن الگوها در حالت دادن به شخصیت و رفتار ها از آن چنان اهمیتی برخورداند که یونگ با توجه ویژه ای به آنها پرداخته است و در واقع کلید واژه های درک مفاهیم روانشناسی یونگ هستند و عبارتند از: