امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

جامعه شناسی معرفت لیوتار

0

جامعه شناسی شناخت لیوتار بر حول محور روایت و فراروایت استوار است.

فراروایت عبارت است از داستان های جامع و فراگیر در مورد تاریخ و اهداف نژاد انسانی که معارف و روش های فرهنگی را بنیان نهاده و مشروعیت می بخشد.

مدرنیته عبارت است از عصر فراروایت ها و سلطه عقل و پست مدرنیته عصر شکست فراروایت ها و نفی فراروایت هاست که به چالش کشیدن عقل، نفی کلیت گرایی و توجه به واژه غیریت از دیگر مشخصه های آن است.

فراروایت به عبارتی دیگر یعنی قصه، داستان و تاریخی که فراتر از داستان ها و روایت های دیگر باشد و به همه گفتمان های دیگر مشروعیت ببخشد. داستانی که مدعی جایگاهی عام، جهانی یا همه شمول است و قادر به ارزیابی، توجیه و تحلیل همه داستان های دیگر به منظور آشکار ساختن معنای حقیقی آنها باشد.

به عبارتی پست مدرنیته یعنی مدرنیته بعلاوه بحران هایش که از جمله محصول های آن نقد پیشرفت، نقد علم و توجه به دیگری ‌(شنیدن صدای دیگری) است.

بنظر لیوتار، دانش در آینده به کالایی تبدیل می شود که به آسانی قابل خرید و فروش است.