امروز سه شنبه 04 مهر 1402

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با دلبستگی شغلی دبیران

0

مقدمه

برای این که شخص کارش را خوب انجام دهد، موفق شود و از کارش لذت ببرد باید رضایت شغلی پیدا کند. پس باید دید در چه صورت رضایت شغلی به دست میآید. کارفرمایان به خاطر ارتباط خشنودی شغلی با تغییر شغل، غیبت از کار و کندی کار به این موضوع علاقمند هستند. رضایت شغلی در یک مفهوم، خشنودی و ارضای نیازهای اصلی در محیط کار عنوان شده است. رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد، زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی است. می توان نتیجه گرفت که رضایت شغلی، احساسی روزانه بوده و از عوامل اجتماعی نیز متأثر است. رضایت شغلی عاملی برای افزایش کارایی و احساس رضایت فردی است. از طرفی در صورتی که افراد نسبت به شغلشان تعهد و علاقه ای نداشته باشند انگیزه پایینی خواهند داشت و احتمال ترک خدمت آن ها افزایش می یابد.آن دسته از ترک خدمت هایی که در کنترل شاغل باشد به رضایت شغلی و سازمانی او مربوط است و آن دسته از ترک خدمت هایی که در کنترل سازمان است با عملکرد، اثربخشی و تعهد سازمانی مرتبط می شود.

لذابا توجه به اینکه معلمان مهمترین نقش لذا با توجه به اینکه معلمان مهمترین نقش را در فرایند تعلیم وتربیت دارندبنابراین در فرایندی که اصلاح آموزش وپرورش را مد نظر داشته باشد،بی نیاز از توجه به معلما ن نیست و از آنجا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی وعملکرد آنان وجود دارد، لازم است به موضوع رضایت شغلی معلما ن توج ه خاصی مبذول شود) عباس زادگان، 4911؛به نقل از موسوی نژاد، 4931 (.با توجه به تحقیقات گذشت ه وب ا نظر به اینکه به نظر می رسد رضایت شغلی از متغیرهای سبک های دلبستگی، هوش هیجانی استرس شغلی تاثیر می پذیرد.

دلبستگی شغلی یک حالت شخصی عالی برای سازمان تلقی می شود.داشتن کارکنانی با دلبستگی شغلی بالا ممکن است به سازمان سود برساند زیرا وقتی که افراد در کارشان غوطه ور می شوند انگیزش آنها افزایش می یابد، که این خود ممکن است تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی آنها بگذارد. مفهوم دلبستگی شغلی به عنوان میزان اهمیتی که نقش و شغل فرد برای او دارد

و از آن برای تعریف و ارزشیابی خود استفاده می کند تعریف شده است و در واقع کارمند دلبسته به شغل، به عنوان کسی که شغلش بخش جدایی ناپذیر از تعریف خودش است، توصیف می شود در این پژوهش ما رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با دلبستگی را بررسی نموده و میخواهیم در یابیم آیا رضایت شغلی و تعهد می تواند موجب بروز نشانه های دلبستگی شغلی در افراد شود.

بحث و نتیجه گیری:

هد ف پژوهش حاض ر بررس ی رابط ه تعهدسازمان ی ورضای ت شغل ی ب ا دلبستگ ی شغل ی است. پژوهش حاضر نشان دادکه دلبستگی شغلی هم بر فرد و هم بر سازمان تاثیر مثبت می گذارد. از نظر سازمانی دلبستگی شغلی به عنوان کلیدی برای گشودن انگیزش کارمندان و افزایش تولید محسوب می شود و از نظر فردی دلبستگی شغلی به عنوان کلیدی برای انگیزش،

عملکرد، رشد فردی و رضایت در محل کار محسوب می شود.

روگلبرگ 1001 عنوان کرد دلبستگی شغلی به اثر بخشی سازمانی، تولید و روحیه ی کارمندی به شکل مهمی از طریق درگیر کردن کارمندان به طور عمیق در کارشان و همچنین از این طریق که کار را یک تجربه ی با معنا و کامل می سازد کمک می کند. علاوه بر آن لاولروهال) 4310 (عنوان کردنداگر چه میزان دلبستگی شغلی افراد تاحدودی متاثراز زمینه های قبل ی وویژگ ی ها ی فرد ی آنه ا می باشد،لیکن موقعیتهای محیطی وسازمانی نیز در ایجاددلبستگی شغلی اهمیت دارند.همچنین گونزالووهمکاران) 100٩ (دلبستگی شغلی رابا عوامل سازمانی به ویژه جوسازمانی مرتبط دانسته اند.به عبارت دیگر کارکنانی که ا زمحیط کاری سالم برخوردارند.