امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

الگوی فعال تدریس روشن سازی طرز تلقی

0

این الگو بیانگر تلقی ها و نگرش ها و برداشت های فراگیران در مورد مقوله ای می باشد.

این الگو با حیطه ی عاطفی سر و کار دارد و در این الگو تلقی فراگیران در مورد موضوعی روشن و برجسته می شود.

دروس قابل اجرا: مطالعات اجتماعی، ادبیات فارسی، تاریخ و...

نقش معلم: 1) طرح جملات ناتمام بر اساس متن.

2) طرح سئوالات چند گزینه ای بر اساس متن.

نکته: نوع سئوالات چند گزینه ای در این الگو مانند سئوالات چند گزینه ای رایج نیست بلکه در این الگو سئوالات دارای چهار گزینه ی پاسخ دار و یک گزینه ی سفید است که فراگیران موظفند بر اساس دید ونگرش خود گزینه ها را اولویت بندی و شماره گذاری کنند.که عدد 4 بیانگر بیشترین توافق، عدد 3 توافق، عدد 2 تا حدی توافق، عدد 1 کمی توافق و گزینه «ه» گزینه ی سفیدی است که اگر فراگیران با هیچ کدام ازگزینه های موجود موافق نباشند، این گزینه را با توجه به نگرش خود در مورد سئوال تکمیل می کنند.

مراحل اجرا:

1- گرو ها به صورت تصادفی تشکیل می گردد.

2- معلم سئوالات یا جملات ناتمام از متن درس را که قبلا آماده کرده در اختیار فراگیران قرار می دهد تا در ظرف مدت تعیین شده به سئوالات به صورت فردی پاسخ دهد تا در مورد موضوع درس آشنا شوند وپاسخ ها حتما نباید پاسخ های متن درس باشد.

3- معلم سئوالات چند گزینه ای را در اختیار فراگیران قرا رمی دهد تا در ظرف مدت تعیین شده به صورت فردی گزینه ها را بر اساس نگرش خود اولویت بندی و شماره گذاری نماید.

4- در این مرحله فراگیران به صورت گروهی به سئوالات پاسخ می دهند و درباره ی اولویت بندی گزینه ها و نگرش خود در گروه بحث و تبادل نظر می کنند. ( بحث درون گروهی )

5- معلم جدولی را روی تابلو ترسیم می کند که شامل تعداد سئوالات و نام گروه هاست. و از هر گروه نماینده ای نقطه نظرات و نگرش های گروه درباره ی سئوال را ثبت می کند.(گروه ها گزینه ی بیشترین توافق را در جدول ارائه می دهند)

بدیهی است که اگر همه ی گروه ها در مورد گزینه یک نقطه نظر را داشته باشند بحثی در میان نیست، اما اگر گرو ها نقطه نظرهای متفاوتی داشته باشند، گروه ها در حضور جمع بحث و تبادل و نظر می کنند. ( بحث برون گروهی )

گروه سئوال

1

2

3

4

5

...

لاله

ب

ج

...

...

...

...

یاس

ب

ج

...

...

...

...

رز

ج

ج

...

...

...

...

نسترن

د

ج

...

...

...

...

6- معلم جمع بندی و نتیجه گیری می کند و توضیحات تکمیلی و اضافی را ارائه می دهد.

محاسن این الگو: یادگیری بادوام، تقویت اعتماد به نفس، تسلط به موضوع، داشتن حق اظهار نظر و تقویت روحیه ی انتقادپذیری، نقد نظر دیگران با دلایل منطقی، تشویق به مطالعه و تحقیق بیشتر، ارزشیابی همزمان با تدریس.

معایب این الگو: وقت گیر است، تهیه جملات ناقص و سئوالات چند گزینه ای برای معلم دشوار است، تکثیرسئوالات هزینه بر است، گاهی مواقع بین نگرش دانش آموز با آن چه در متن درس آمده، تناقض ایجاد می شود.

روش های مباحثه ای، پرسش و پاسخ، سخنرانی و... روش هایی است