امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

تفاوت تخلف اداری و فساد اداری

0

مفهوم تخلفات اداری

به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.

علل تخلفات اداری

ریشه های فرهنگی واجتماعی

مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است. فرهنگ عمومی جامعه، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی، فرد گراءی، روحیه مصرف گرائی. مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.

ریشه های اقتصادی

بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، رکود اقتصادی، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است.

عوامل سیاسی

عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن، فساد اداری مدیران، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.

عوامل ادرای

تشکیلات اداری غیر کارآمد، پیچیگی قوانین، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهای اداری، مدیران غیر موثر،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد، نا رسایی در نظام تشئیق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.

علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.

انواع تخلفات اداری

الف) تخلف مالی که می تواند شامل نوارد ذیل گردد:

1) اختلاس

2) عدم رعایت نظباطات اقتصادی و مالی

3)تبانی در انجام معاملات و...

ب) تخلف اداری

1) ترک خدمت در ساعت موظف اداری

2)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز

3) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع

4) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی

پیشگیری از تخلفات اداری

بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده کننده آن است مانند:

در بعد اجتماعی و فرهنگی تحول در مفروضات، باورها، نگرش های مردم بویژه کارمندان، مدیران و مسئولان، گسترش انگیزه های خدایی، روحیه قناعت ویک عزم ملی می تواند در پیشگیری از این تخلفات مثمر ثمر باشند.

در بعد اقتصادی نیزبسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه، کاهش فاصله بین ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم،و کاهش تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود.

در بعد سیاسی نیز می توان به استقلال قوه قضائیه و سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف، آگاه کردن مردم از حقوق خود در برابر قانون، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری از جنبه های سیاسی هستند.

ودر بعد اداری به تحول در بورکراسی سنتی، نا کارا وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات، متناسب ساختن آن با اهداف و وظایف محوله، ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای افراد. اصلاح نظام دستمزد و کم کردن مقرارت دست وپا گیراداری، آزادی عمل به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان ومدیران و هماهنگی با کارکنان بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و بازرسی و تحول اساسی در مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی، به خصوص در بعد فرهنگی و اجتماعی.

و در نتیجه با توجه به نقش سلامت نظام اداری در تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن، مشخص شد که نبود کارایی و اثر بخشی نتیجه فساد اداری است که آن نیز خود معلول تخلفات اداری می باشد که با توجه به عوامل و ریشه های مختلف آن امری ساده نیست و فرایندی که به عوامل متعدد زیر بنائی بر می گردد. برای پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل اصلی را ازبین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد. این امر نیازمند نحولات اساسی در مفرضات، نگرش ها، فرهنک، اقتصاد، سیاست و نظام اداری کشور است و یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم را طلب می کند.