امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

تئوری ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام

0

از نظر آن ها حالات روانی حساس هسته اصلی تئوری را تشکیل می دهند به عقیده آنها حالات مزبور نشان دهنده چگونگی واکنش فرد نسبت به وظیفه خود تحت تاثیر ویژیگی های شغل می باشد آنه حالات روانی را به شرح زیر تعریف کرده اند:

1- معنی دار بودن کار (Experienced meaning fullness of the work): میزان معنی دار، با ارزش بودن و غنی بودن شغل که فرد در عمل تجربه کرده است

2- پذیرش مسئولیت نتایج کار (Experienced responsibility for work out comes): درجه احساس مسئولیت و پاسخگویی فرد در برابر نتایج کاری که انجام داده است

3- آگاهی از نتایج (Knowledge of results): درجه آگاهی مدام فرد از چگونگی انجام وظایف مربوطه

هاکمن و اولدهام پنج ویژگی شغل یا ابعاد اصلی شغل را بیان کردند:

1 – تنوع مهارت (Skill variety): درجه نیازمندی شغل به فعالیتهای متنوع که لازمه آن داشتن مهارتها و استعدادهای مختلف می باشد

2- هویت شغل (Task indentity): درجه نیازمندی شغل به انجام یک کار مشخص به عبارت دیگر داشتن شغلی که دارای آغاز و پایان و یک نتیجه ملموس باشد

3- مهم بودن شغل (Task significance): میزان اثر شغل بر زندگی یا کار دیگران، در همان سازمان و یا در محیط خارج از سازمان

4- خود گردانی یا استقلال (Authonomy): درجه آزادی،استقلال و دخالت داشتن فرد در تنظیم جدول های کاری مربوطه و انتخاب روشهای انجام کار

5- بازخورد (feedback): مقدار اطلاعاتی که فرد می تواندبه طور مستقیم و روشن در مورد اثر بخش بودن عملکردش کسب کند.