امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

ساختار، ساختارگرایی، ساختارشکنی، پساساختارگرایی

0

معرفی نظریه هابرماس

نویسنده: سودابه قیصری

یورگن هابرماس اندیشمند معاصر آلمانی و در ردیف جامعه شناسان انتقادی است. این جامعه شناس متاخر منتقد بیشتر در سنت جامعه شناسی مارکسیستی کارکرده است. با این تفاوت که همانند همفکران خود(در موسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت)کسانی چون مارکوزه، آدرنو و... بیشتر توجه خود را صرف روبنای فرهنگی کرده است.

کارهای هابرماس همسو با نظریه مارکسیستی است، چراکه مارکس برای تحلیل جامعه سرمایه داری تاکید بیشتر بر زیر بنای اقتصادی که مشخصه آن کار یعنی کنش انسان با طبیعت است دارد ولی هابرماس در تحلیل خود به کنش ارتباطی یعنی کنش انسان با انسان پرداخته است. مارکس بر کار خلاقه یعنی پراکسی تاکید دارد ولی هابرماس بر کنش ارتباطی و زبان در ساختن کنش ها تاکید دارد.در این گزارش ما ابتدا شرح مختصر و بسیار درباره زندگی و اندیشه های هابرماس را بررسی می کنیم و سپس به اجمال با مقوله " بحران مشروعیت " در نظریات وی بحث را به پایان رسانده ایم.