امروز شنبه 01 مهر 1402

سرچشمه ­های نشانه ­شناسی اجتماعی

0

توسعه محلی و مبتنی بر زیست‌بوم‌

محیطهای طبیعی‌ و اجتماعی‌ نه‌ تنها بر انسان‌ تأثیر می‌گذارند، بلکه‌ همدیگر را نیز متأثر می‌سازند. محیط طبیعی‌ انسان‌ که‌ مردم‌ هر سرزمینی‌، زندگی‌ خود را ازآن‌گرفته‌ و بر آن‌ هویدا می‌سازند، زیست‌بوم‌ آنان‌ را می‌سازد. زیست‌بوم‌ شامل‌ اشیاء، منابع‌، جغرافیای‌ محیط و روش هایی ‌است‌ که‌ فرد با آن ها زندگی‌ می‌کند وبقاءمی‌یابد. اگر بخواهیم‌ جایگاه‌ زیست‌بوم‌، فرهنگ‌ و سایر روابط و خصایص‌ انسانی‌ را در توسعه مشخص‌ سازیم،‌ به‌ الگوی‌ ذیل‌ دست‌ خواهیم‌ یافت‌: زیست‌بوم‌فرهنگ‌جامعه‌پذیری‌ ----- شخصیت‌ ----- رفتار (تری یاندیس، 1378: 46 57). آن‌ هنگامی‌ اساسی‌ می‌نماید که‌ دریابیم‌، بزرگترین‌ وگسترده‌ترین‌ برنامه های توسعه در کشورهای‌ مختلف‌ از آن‌ روی‌ با شکست‌ مواجه‌ شدند، که‌ بدون‌ توجه‌ به‌ شرایط طبیعی‌ و بومی و تشخیص ارتباط بین‌ رفتارها وزیست‌بوم‌ مناطق‌مختلف‌ و محلی‌ تنظیم‌ شده‌ بودند. ----- -----

با این همه، نباید در مورد هر روش محلی و سنتی خوش بین بود و یافته ها نشان می دهند که بسیاری از روش های سنتی در جوامع روستایی، مسلک گرا بوده و به دور از روش هایی است که برای دست یابی به اهداف مشخص ضروری است. آن ها چون سنتی محافظت شده و کمتر تغییری را نیز پذیرا می شوند، حتی اگر به ضرر کشاورزان تمام شوند، باز سنت، آن ها را تقدیس و پاسداری می کند. بسیاری از آن ها فاقد دانش بوده و با خرافات و اوهام و باورهای عامیانه به هم آمیخته اند. برخی از آن ها نیز با وجود دستاوردهای ملموس اقتصادی، از آسیب های فرهنگی و اجتماعی رنج می برند، از این روی رها کردن شان بهتر است تا پیگیری شان. همچون مدیریت سنتی مردان در اکثر کارهای روستا که با وجود دستاوردهای اقتصادی، از منظر اجتماعی و فرهنگی نوعی تبعیض نسبت به زنان را اشاعه می دهد.