امروز سه شنبه 04 مهر 1402

طرح درس فارسی دوم درس مدرسه خرگوش ها درس 6

0

درس بخوانیم درس 6 مدرسه‌ی خرگوش‌ها

هدف کلی: تقویت روحیه‌ی بهداشت فردی

اهداف جزئی:

1- رعایت نظم و ترتیب در کلاس تشویق شود.

2- چگونگی مراقبت از اعضا و اندام های بدن را بیان می کند.

3- در پرسش و پاسخ در کلاس بیشتر مشارکت می کند.

4- اعضای بدن را بیشتر بشناسد.

5- محل زندگی بعضی جانوران را بشناسد.

6- احوا‌ل پرسی و خداحافظی کردن را یاد بگیرد.

7- با مقررات عبور و مرور آشنا شود.

8- به اهمّیّت مشارکت در انجام کارها پی ببرد.

مقدمات (آماده سازی)

آوردن وسائل نمایشی نقاب‌های خرگوش‌ها متن قصّه گو – یک سبد هویج

نقش معلّم: گروه‌بندی دانش آموز با توجه به اعضای نمایش هر گروه روز قبل از تدریس از دانش آموزان خواسته شود که درس مدرسه‌ی خرگوش‌ها را بخوانند و بر اساس نقشی که برای آنها مشخص شده است برای اجرای نمایش تمرین لازم را داشته باشند.

روش ها: مشاهده، پرسش و پاسخ، ‌نمایش،دریافت مفهوم.

ارائه درس:

ایجاد انگیزه: خوردن هویج که معلم از قبل به دانش آموز گفته بود به عنوان تغذیه بیاورند.

ارزشیابی تشخیصی: پرسیدن چند سؤال از اهداف درس قبل.

- معلم اعضای هر گروه نمایش را با شماره مشخص کرده مثلاً گروه نمایش شماره‌ی یک و از آن دعوت می‌کند که بیایند و نمایش را اجرا کنند. هر چهار گروه نمایش به ترتیب اجرا می‌کنند و در ابتدا به آنها گفته شده که بهترین اجرا امتیاز دارد.(اعضای گروه)

- کتاب را باز کنند و دانش‌آموزان صامت خوانی کنند و بعد از 5 دقیقه معلم از چند گروه می‌خواهد که نتیجه متن درس را (با توجه به نمایشی که دیده‌اند و مطالعه متن کتاب) را بگویند.

- معلم با پرسش و پاسخ از دانش آموزان اطمینان پیدا می‌کند که مفهوم درس را متوجه شده اند.

- از بعضی‌ از دانش‌آموزان می‌خواهد که با صدای بلند بخوانند و دانش‌آموزان دیگر فقط گوش دهند و با حرکت انگشت دور آن کلمه، آن را همراهی کنند.

- در پایان یک بار هم معلم با رعایت آهنگ و نکات دستوری از روی متن درس می‌خواند.

* گوش کن و بگو: یک دانش آموز می خواند و دانش آموز دیگر پاسخ می دهد البته با انتخاب معلم و تا آخرین سوال گوش کن و بگو و حتی سوالاتی را که خود دانش آموزان درست می‌کنند خود دانش آموزان پاسخ می‌دهند.

* درست و نادرست:معلم با صدای بلند می‌گوید و دانش آموزان درست یا نادرست بودن آن را با صدای بلند می گویند.

ارزشیابی تکوینی: پرسش هایی که در حین تدریس پرسیده می شود ارزشیابی تکوینی هستند.

واژه آموزی: از روش دریافت مفهوم تدریس می‌کنیم.

بلی

خیر

پا

خودکار

سر

دو

گردن

مدرسه

بازو

اتاق

بچه ها امروز می خواهیم یک بازی فکری کنیم. به این جدول و کلماتی که زیر آن نوشته می‌شود یا کارت کلمه گذاشته می شود خوب توجه کنید و چیزی که هدف من است را حدس بزنید اما هیچ صحبتی نکنید و فقط دست خود را بالا بگیریدو بعد از چند دقیقه ای اگر معلم احساس کرد که دانش آموزان بیش‌تری حدس زده اند چند کارت کلمه یا چند کلمه دوباره به آن جدول اضافه می‌کند و دوباره دانش آموز اگر متوجه شد دوباره دست می‌گیرد. معلم شروع به پرسش می کند از دانش‌آموزانی که دست گرفته اند اما هیچ پاسخی را تأیید یا تکذیب نمی‌کند. و بعد از اینکه مطمئن شد که پاسخ اکثر دانش آموزان درست است با کمک خود دانش آموزان پاسخ را توضیح می دهد و اگر متوجه شد که اکثراً اشتباه متوجه شده اند دوباره به کارت‌ها اضافه می‌کنیم و در پایان دوباره به دانش‌آموزان می‌گوید که هدف من چه بوده است و پاسخ های درست خود دانش‌آموزان را تأیید می کند و به این ترتیب همه‌ی دانش آموزان متوجه هدف از آن جدول و کلمات می شوند.

بلی

خیر

پا

خودکار

سر

دو

ارائه تکلیف درمنزل:

تصویری از اعضای بدن را نقاشی کنید.

و اینکه چگونه از این اعضا مراقبت کنیم جملاتی را بنویسید