امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

طرح درس روزانه ریاضی دوم جمع های فرایندی

0

نام درس: ریاضی دوم دبستان

موضوع: آمادگی یرای جمع های فرایندی

صفحه: 28

زمان: 45 دقیقه

هدف کلی: آمادگی برای جمع و تفریق های فرایندی

اهداف جزئی:

آشنایی دانش آموزان به بسته های ده تایی و یکی

آشنایی دانش آموزان با جمع بسته های ده تایی و یکی

آشنایی دانش آموزان با جمع اعداد دورقمی

اهداف رفتاری:

دانش آموزان بسته های ده تایی را از هم تشخیص بدهد

دانش آموزان در جمع و تفریق اعداد دورقمی ابتدا به بسته های ده تایی توجه کند.

مهارت استفاده از بسته های ده تایی را کسب می کنند.

روش های تدریس:الگوی پیش سازمان دهنده، اعضای تیم،‌بحث گروهی،‌پرسش و پاسخ

مواد و رسانه های آموزشی:کتاب ریاضی؛ بسته های ده تایی و یکی

ارزشیابی آغازین:

ارزشیابی از درس قبل (‌جمع اعداد یک رقمی)، انجام یک فعالیت دست ورزانه(‌بسته های ده تایی را با یکدیگر جمع می زنیم)

ارائه درس:

معلم درحالی که بسته های ده تایی و یکی در دست دارد وارد کلاس می شود. همچنین دسته هایی که دانش آموزان درست کرده اند و به کلاس آورده اند را روی میز قرار می دهد و توجه دانش آموزان را به بسته ها جلب می کند. یک بسته ی ده تایی و 4 یکی بر می دارد و عدد 14 را می سازد همچنین از دانش آموزان می خواهد با بسته های خود این عدد را بسازند. همچنین برای عدد مثلا 23 از دانش آموزان می پرسد چن بسته ی ده تایی و چند یکی را برداریم دانش آومزان

طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان

نام درس: ریاضی دوم دبستان موضوع: آمادگی یرای جمع های فرایندی صفحه: 28

زمان: 45 دقیقه

هدف کلی: آمادگی برای جمع و تفریق های فرایندی

قابل توجه جواب می دهند: دو بسته ی ده تایی و 3 یکی. سپس با کنار هم قرار دادن بسته ها ی ده تایی و یکی حساب می کنند این دو عدد روی هم چند می شوند. در مرحله روی هم قرار دادن توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کنیم که ابتدا 2 بسته ده تایی را به عدد 14 اضاف می کنیم حالا جواب چند می شود؟همه جواب می دهند34 در مرحله بعد 3 یکی را روی آن می گذاریم حالا چند می شود؟ بچه ها جواب می دهند: 37. این کار را با اعداد دورقمی دیگر هم انجام می دهیم تا دانش آموزان به این نتیجه برسند که برای جمع اعداد دو رقمی بهتر است اول بسته های ده تایی را به آن اضاف کنیم سپس یکی ها.

ارزشیابی تکوینی:

دانش آموزان را در گروه های خود به فعالیت جمع های دو رقمی و ساختن عددهای دو رقمی به وسیله ی بسته های خود واداریم.

تعیین تکلیف:

هر دانش آموز با بسته های دو تایی خود یک عدد دو رقمی بسازد. در گروه های دونفره عددهای خود را با هم جمع می کنند.همه ی همکاران پایه ی دوم:

یکی از مباحثی که معلمین پایه ی دوم اصرار بر تدریس و تفهیم آن به دانش آموز دارند مفهوم جمع و تفریق با انتقال است که در صفحه ی 31 کتاب ریاضی دوم با آن روبرو می شویم. همکاران توجه داشته باشند بر خلاف سالهای گذشته که در مبحث جمع و تفریق با انتقال، خیلی سریع به ارائه ی تکنیک می پرداختیم، در جمع و تفریق این صفحه نیازی به ارائه ی تکنیک انتقال از دهگان به یکان در تفریق ویا بالعکس در جمع نیست می کند. یک بسته ی ده تایی و 4 یکی بر می دارد و عدد 14 را می سازد همچنین از دانش آموزان می خواهد با بسته های خود این عدد را بسازند. همچنین برای عدد مثلا 23 از دانش آموزان می پرسد چن بسته ی ده تایی و چند یکی را برداریم دانش آومزان جواب می دهند: دو بسته ی ده تایی و 3 یکی. سپس با کنار هم قرار دادن بسته ها ی ده تایی و یکی حساب می کنند این دو عدد روی هم چند می شوند. در مرحله روی هم قرار دادن توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کنیم که ابتدا 2 بسته ده تایی را به عدد 14 اضاف می کنیم حالا جواب چند می شود؟همه جواب می دهند.