امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

دانلود پاورپوینت های آموزش ابتدایی

0
» پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)
» پاورپوینت درس سوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (تصمیم گیری چیست؟)
» پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (ویژگی های دریاهای ایران)
» پاورپوینت آموزش درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (دریا نعمت خداوندی)
» پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (گوناگونی گیاهان)
» پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات پایه هشتم حمله چنگیز و تیمور به ایران
» پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (طلای سیاه)
» پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (مدرسه ی دوست داشتنی ما)
» پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (سنگ ها)
» پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (درست مصرف کنیم)
» پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (مخلوط ها در زندگی)
» پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی علوم پایه هشتم
» پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (سفر به کربلا 1)
» پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (آب و هوا)
» پاورپوینت آموزش درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (همسایگان ما)
» پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (بازگشت از سفر حج)
» پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ی شما چه شکلی است؟)
» پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (آداب دوستی)
» پاورپوینت آموزش درس 7 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (نور و مشاهده ی اجسام)
» پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت آموزش درس سیزدهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (زیستگاه)
» پاورپوینت آموزش علوم تجربی درس 11 پایه سوم ابتدایی درس یازدهم (بکارید و ببینید)
» پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم فصل 10 (مغناطیس)
» پاورپوینت تنظیم عصبی علوم پایه هشتم
» پاورپوینت رحلت پیامبر تا قیام کربلا درس دهم مطالعات پایه هشتم
» پاورپوینت رفتار اتم ها با یکدیگر علوم پایه نهم
» پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (از خانه محافظت کنیم)
» پاورپوینت آموزش درس بیست و سوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در چنگال دشمن)
» پاورپوینت درس 1 علوم تجربی سوم ابتدایی (زنگ علوم)
» پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب علوم پایه ششم (سفر به اعماق زمین)
» پاورپوینت آموزش درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی راه ها و حمل و نقل
» پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (آسمان در شب)
» پاورپوینت آموزش درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در دامان میهن)
» پاورپوینت آموزش درس 5 کتاب علوم پایه ششم (زمین پویا)
» پاورپوینت آموزش درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند)
» پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی در نواحی مختلف جهان)
» پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین)
» پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (انرژی را بهتر مصرف کنیم)
» پاورپوینت تعاون درس دوم مطالعات پایه هشتم
» پاورپوینت آموزش درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی)
» پاورپوینت آموزش درس نهم علوم پایه ششم (سفر انرژی)
» پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ی شما کجاست)
» پاورپوینت درس 13 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (هر کدام جای خود 2)
» پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ام را دوست دارم)
» پاورپوینت اندام های حسی انتخابی علوم پایه هشتم
» پاورپوینت آموزش درس 7 کتاب علوم پایه ششم (ورزش و نیرو 2)
» پاورپوینت آموزش درس دهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (بدن ما 2)
» پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (پیشرفت های علمی مسلمانان)
» پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (لباس از تولید تا مصرف)
» پاورپوینت آموزش درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (کوه ها و دشت های زیبا)
» پاورپوینت مواد و نقش آن ها در زندگی علوم پایه نهم
» پاورپوینت آموزش درس 9 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (نیرو، همه جا 1)
» پاورپوینت فارسی نوشتاری درس دوازدهم کلاس سوم ابتدایی
» پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (مطالعه موردی)
» پاورپوینت دستگاه حرکتی علوم پایه هشتم
» پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (سرگذشت دفتر من)
» پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (انرژی الکتریکی)
» پاورپوینت آموزش درس چهاردهم کتاب علوم پایه ششم (از گذشته تا آینده)
» پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (گرما و ماده)
» پاورپوینت آموزش درس اول کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (زنگ علوم)
» پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (پست)
» پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (وزیران کاردان، شهرهای آباد)
» پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت آموزش درس سوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت از درون اتم چه خبر علوم پایه هشتم
» پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (مکان های مدرسه را بشناسیم)
» پاورپوینت آموزش درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (بازسازی ویرانه ها)
» پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟)
» پاورپوینت آموزش درس اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت وظایف دولت درس چهارم مطالعات پایه هشتم
» پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (بدن ما 1)
» پاورپوینت آموزش درس 6 کتاب علوم پایه ششم (ورزش و نیرو 1)
» پاورپوینت تقسیم بندی مواد علوم تجربی پایه هفتم
» پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (عوامل موثر در کشاورزی)
» پاورپوینت علوم پایه ششم لایه های درونی زمین
» پاورپوینت آموزش درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زنگ علوم)
» پاورپوینت فارسی خوانداری درس دوازدهم کلاس سوم ابتدایی
» پاورپوینت آموزش علوم تجربی درس 10 پایه سوم ابتدایی درس دهم (نیرو، همه جا 2)
» پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (اصفهان نصف جهان)
» پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (برنامه ی روزانه ی معتدل)
» پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (سفری به تخت جمشید 1)
» پاورپوینت علوم تجربی درس 12 پایه سوم ابتدایی درس دوازدهم (هر کدام جای خود 1)
» پاورپوینت آموزش درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (سفر به کربلا 2)
» پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشورگشایان بی رحم)
» پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (مدینه، شهر پیامبر)
» پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (چگونه تصمیم بگیریم؟)
» پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب علوم پایه ششم (جنگل برای کیست؟)
» پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 1)
» پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (برنامه ریزی برای اوقات فراغت)
» پاورپوینت آموزش درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (سفری به تخت جمشید 2)
» پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
» پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ها با هم تفاوت دارند)
» پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (استعمار چیست؟)
» پاورپوینت به دنبال محیط بهتر برای زندگی علوم پایه نهم
» پاورپوینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم (طراحی کنیم و بسازیم)
» پاورپوینت درس اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (دوستی)
» پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
» پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (آهن ربا در زندگی)
» پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 2)
» پاورپوینت آموزش درس یازدهم علوم پایه ششم (شگفتی های برگ)
» پاورپوینت مخلوط و جداسازی آن علوم پایه هشتم
» پاورپوینت آموزش درس سیزدهم کتاب علوم پایه ششم (سالم بمانیم)
» پاورپوینت آموزش درس سوم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (انرژی، نیاز هر روز ما)
» پاورپوینت آموزش درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (مبارزه مردم ایران با استعمار)
» پاورپوینت آموزش درس یازدهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (بی مهره ها)
» پاورپوینت آموزش درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (انواع لباس)
» پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (بازیافت)
» پاورپوینت درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟)
» پاورپوینت آموزش درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (سفری به شهر باستانی کرمانشاه)
» پاورپوینت درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟)
» پاورپوینت آموزش درس دهم علوم پایه ششم (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)
  • تاریخ: پنجشنبه , 29 دی 1401 (22:06)