امروز شنبه 12 فروردین 1402

آزمون مهارت های ادراکی، دیداری و حرکتی

0

نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری بر این باورند که کارآمدی تحصیلی و شناختی در بسیاری از حیطه ها بر پایه تجربه های حرکتی موفق استوار است.کودکان دچار اختلال یادگیری اغلب در یک یا چند مهارت از این مهارت ها دچار مشکل هستند که این عوامل خود می تواند زمینه ساز بروز اختلال یادگیری ایشان باشد و رفع آن کمک زیادی به درمان می نماید. لذا لازم است فرزندتان را در زمینه های زیر مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مشکل در هر زمینه مشکل را برطرف نمایید:

آیا فرزندم برتری طرفی دارد یا ندارد؟

ارزیابی در زمینه برتری دست-چشم-گوش و پا صورت می گیرد. فردی که از تمام اندام راست استفاده می کند راست برتر است و کسی که ازتمام اندام چپ استفاده می کند چپ برتر است.این افراد در زمینه برتری طرفی مشکل ندارند. اما اگر برخی از اندام راست و برخی از اندام چپ بود، علت ایجاد اختلال یادگیری می تواند این عدم هماهنگی باشد.به طور مثال کودکان دچار نارسانویسی اغلب به علت عدم هماهنگی بین چشم و دست دچار این مشکل می شوند که با رفع عدم هماهنگی بین اندام و ایجاد غلبه طرفی با استفاده از بازی های خاص و تمرینات ورزشی می توان بخشی از مشکل یادگیریشان را رفع نمود. در نظر داشته باشید:

1- هیچگاه دست برتر کودکتان را تغییر ندهید(مگر به توصیه کاردرمان متخصص یا کارشناسان اختلال یادگیری) چون با تغییر دست برتر،کودک دچار اختلال در یادگیری و مشکلات زبانی خواهد شد.

2- موضوع داشتن یا نداشتن برتری منوط به این است که هر دوچشم –هر دو دست-هر دوپا و هر دو گوش کودک به لحاظ فیزیکی سالم باشد.

آیا فرزندم تعادل و توازن حرکتی دارد یا ندارد؟

مخچه تنظیم کننده تعادل و توازن ماست.گاهی اشکالات خفیف مخچه ای باعث برهم خوردن این تعادل و توازن در اندام می شود که بروز این عامل می تواند زمینه ساز ایجاد اختلال یادگیری شود. با انجام برخی از تمرینات ورزشی و بازی ها می توان تا حدی زیادی این مشکل را رفع نمود.

برای ارزیابی وضعیت تعادلی کودکتان می توانید موارد زیر را مورد ارزیابی قرار دهید:

1- ایستادن روی یک پا با چشم باز(10 ثانیه)

2- ایستادن روی یک پا با چشم بسته(5 ثانیه)

3- راه رفتن روی خط راست به سمت جلو و عقب

4- سینه خیز کردن

5- چهار دست و پا کردن

6- لی لی کردن

7- جفت پا پریدن

8- پریدن از روی مانع

9- طناب زدن

مفاهیم مربوط به جهت یابی

کودک باید قادر به شناخت مفاهیم: چپ راست بالا پایین زیر رو عقب جلو کوتاه بلند باشد. وجود مشکلات در این قسمت باعث بروز اختلال می شود. بطور مثال کودکی که در جهت یابی مشکل دارد، قرینه نویسی – وارونه نویسی و یا اختلال در ریاضیات پیدا می کند.