امروز جمعه 19 خرداد 1402

آزمون مهارت های ادراک بینایی TVPS

0

بینایی در تمام زمینه های تحول کودک بعنوان حس هماهنگ کننده و یکپارچه ساز دخالت می کند ودر درک حسهای دیگر نیز نقش بسزایی دارد. ادراک فرایندی است که فرد از طریق آن، طرحهایی از محرکهای محیط خود را سازمان داده و تفسیر می کند و منظور از ادراک بینایی توانایی شناخت، سازماندهی و تفسیر داده های حسی است که از طریق چشم ها دریافت می شود و در شکل گیری مهارتهای اساسی کودک مثل رشد حرکتی، نوشتن، خواندن، ریاضیات تاثیر فراوانی دارد. آزمون TVPS-R میزان دید فرد را اندازه گیری نمی کند و فقط مربوط به ارزیابی ادراک بینایی و غیر وابسته به حرکت است.گاردنر این نسخه از آزمون رادر سال 1982 تهیه کرد و درسال 1996 درایالات متحدهآمریکا مورد تجدیدنظرقرار گرفت. این مجموعه شامل7خرده آزمون تشخیص بینایی[2]،حافظه بینایی[3]،روابط بینایی – فضایی[4]،ثبات شکل بینایی[5]،حافظه توالی بینایی[6]،تشخیص شکل اززمینه بینایی[7] واکمال بینایی[8] است. تشخیص بینایی توانایی تشخیص جنبه های خاص و ثابت محرک بینایی را گویند. کودکان یاد می گیرند تا با پیدا کردن خصوصیات منحصر به فرد یک محرک که آن را از دیگری مجزا می سازد، آن محرک را تشخیص دهند.حافظه بینایی به معنی توانایی بازیافت و گرفتن تجارب بینایی است سه فرآیند اساسی حافظه بینایی شامل ثبت[1]، کدگذاری و ذخیره[2]و بازیافت[3]می باشد.منظور از روابط بینایی فضایی توانایی ادراک وضع اشیا در فضا و مکان وتشخیص وارونگی یا چرخش اشیااست.ثبات شکل توانایی تشخیص یک شکل در حالات گوناگون و صرفنظر از اندازه،وضعیت جنس یا رنگ آن شکل است.تشخیص شکل از زمینه به توانایی تمییز دادن یک شکل از تصویر زمینه آن تصویر گفته می شود و منظور از اکمال بینایی تشخیص شکل ها از نمادهای ناکامل انها است.هر خرده آزمون شامل شانزده مورد می باشد.خرده آزمونهای این نسخه دردودفترچه قرار دارد که یکی ازآنها حاوی 3 ودیگری حاوی 4 خرده آزمون است.خرده آزمونها ازچند پرسش تصویری چند گزینه ای تشکیل شده اند.درهرمورد تصویری به کودک نشان داده می شودکه کود ک باید با مشاهده آن گزینه صحیح راانتخاب کند. مدت زمان اجرای کل آزمون 9 تا 25 دقیقه و بستگی به سن آزمودنی دارد.محدوده سنی آن برای کودکان 4 سال کامل تا 12 سال و11ماه می باشد.وبه جنس،آموزش،نژاد،فرهنگ وزبان وابسته نیست.