امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

تاثیر دیجیتالی شدن رسانه ‏ها بر زندگی اجتماعی جوانان

0

تاثیر دیجیتالی شدن رسانه ‏هابر زندگی اجتماعی

با تاکید بر جوانان

یکی از ملاک‏های تقسیم‏بندی تاریخ بشری بر اساس کشف یا تحول ابزاری بوده است. آنچنان که هر دوره از تاریخ بشری را با یکی از تحول‏های ابزاری بشر یا کشف او نام‏‏گذاری کرده‏اند. عصر آهن، عصر کشاورزی، عصر صنعتی و... امروزه ما با گذر از جامعه صنعتی در جامعه‏ای زندگی می کنیم که از آن به عنوان جامعه اطلاعاتی یاد می کنند. بی‏شک یکی از بزرگترین تحولات در عرصه رسانه‏ها در جامعه اطلاعاتی ‏، دیجیتالی شدن فرایند انتقال اطلاعات آنهاست. هر تحول تکنولوژیکی در طول تاریخ پیامدهای را نیز به همراه داشته است؛ پیامدهایی خواسته یا ناخواسته دیجیتالی شدن رسانه و نقش آن در زندگی اجتماعی با تاکید بر جوانان موضوع بحث و تحقیق و تبادل نظر ما در ادامه می باشد.