امروز شنبه 12 فروردین 1402

عقده برتری آدلری

0

منبع عقده هر چه که باشد،فرد ممکن است جبران افراطی کند و چیزی را که آدلر عقده ی برتری نامید پرورش دهد.فرد در این حالت،درباره ی توانایی ها و موفقیت های خود اغراق می کند.چنین فردی ممکن است در درون احساس رضایت و برتری کند و نیازی به آشکار نمودن برتری خود با دستاوردها و موفقیت ها نشان ندهد.یا اینکه ممکن است چنین نیازی را احساس کرده و بکوشد تا شدیدا موفق شود.

در هر دو مورد، کسی که عقده ی برتری دارد خودستایی می کند،تکبر دارد،خودخواه است،و به تحقیر کردن دیگران گرایش دارد.

منبع: سیدمحمدی، یحیی، (تالیف:دوان شولتز، سیدنی الن شولتز)، نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، 1391