امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی

0

بررسی جامعه شناختی تأمین اجتماعی و تفاوت میزان تمایل طبقات مختلف برای در زیر پوشش در آمدن

بررسی سنخ شناس نظامهای شخصیتی زنان و مردان قشرهای اجتماعی کارگر، کارمند، کاسب همراه با مطالعه تطبیقی منشهای اجتماعی اقشار نامبرده

بررسی تأثیر قشربندی اجتماعی بر فرصت دستیابی به آموزش عالی در بین دانشجویان تهرانی رشته های فنی

بررسی رابطه بین منش کارگزاران تغییر و تغییرات اجتماعی در عهد ناصرالدین شاه (مورد شاه و امیرکبیر)

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر نوع و چگونگی ساختار خانواده در ایران کنونی

بررسی تطبیقی اندیشه اجتماعی انقلاب اسلامی و مکتب فرانکفورت

بررسی مختصات ساختاری و تغییر طبقاتی قشر حاشیه نشین در شهر خرم‌آباد در محله های پشته پشت بازار

بررسی تحلیلی فرهنگ تغذیه در منطقه طالقان

بررسی نگرش مردم شهر قاین نسبت به باورهای دینی و غیردینی

جامعه شناسی خشونت نسبت به زنان در خانواده

بررسی و آزمون میزان کارآئی نظریه جامعه شناختی ماکس وبر در شناخت دوره شناسی محمدرضا پهلو

مطالعه بازشناختی سیر تحولات جامعه ایران در دوره قاجاریه براساس دوره شناسی وبر

بررسی جامعه شناسانه سنخ های منشی و پایگاه های قشربندی اجتماعی در اعضاء تشکل ها و سازمان های غیردولتی

بررسی ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تفسیر طبقاتی قشر حاشیه نشین در شهر اسلام آباد غرب

بررسی انتقادی جایگاه و کاربست مفهوم طبقه متوسط در آراء جامعه شناسان و پیگیری مفهومی جایگزین

مقایسه دو نسل ذکور متولد شده در سالهای 40-36 و 64-60 به لحاظ پیروی از هنجارهای دینی

مطالعه جامعه شناختی اشعار مهدی اخوان ثالث بر اساس جامعه شناسی معرفت مارکس

بررسی سیر تحولات جامعه ایران در دوره قاجاریه براساس دوره شناسی مارکس

بررسی و آزمون میزان کارآئی نظریه تکاملی مارکس در تبیین دوره شناسی تحولات تاریخی و اجتماعی زمان محمدرضا پهلوی

بررسی تطبیقی نظریه های فرم و امیرمؤمنان حضرت علی (ع) پیرامون اصلاح ساخت اقتصادی-اجتماعی جوامع از خود بیگانه

نقش مشارکت زنان در جنبشها و تحولات اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

بررسی ساختار و تحولات طبقاتی فرق کلامیه (شیعه معتزله تا پایان قرن پنجم)

بررسی مردم شناسی طنز اجتماعی با تأکید بر مطبوعات (روزنامه جامعه)

بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی مردم کردستان در دوره پهلوی براساس نظریه کنش متقابل نمادی

آسیب‌شناسی گفتگوی متقابل گروههای اجتماعی، نمونه مورد بررسی (عصرمشروطه ایران)

بررسی مکانیزم تحولات تاریخی از قاجاریه به پهلوی (1299-1250) براساس جامعه شناسی ژرف

بررسی رشد جمعیتی و گسترش شهرنشینی در تهران (57-20)

بررسی کار و از خودبیگانگی در بین کارمندان بانک صادرات ایران

بررسی سنت نفرین باوری از دیدگاه مردم شناسی در بین پرستاران بیمارستان نجمیه

بررسی مردم شناختی ریشه و کارکردهای بته جقه و بازبینی علمی آن در شهر اصفهان

بررسی تطبیقی میان جامعه آرمانی دینی و غیردینی، نمونه های اریک فرم- سورکین و اسلام (تشیع)

گرایش به فال بینی و عوامل فرهنگی مرتبط با آن در بین دختران دبیرستانهای دخترانه

بررسی ساختار منش ایرانی در 4 قرن اولیه اسلامیدکتر آشفته

بازشناسی ساختار خود اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با تأکید بر نظریه مید

بررسی پوشاک زنان عشایر از دیدگاه مردم شناسی

بررسی زمینه های اجتماعی، اقتصادی حساس در شکل گیری مکاتب نقاشی عصر صفویه براساس نظریه وبر

بررسی زمینه های مؤثر بر گرایش دانش آموزان نخبه به مهاجرت از کشور

سیمای جامعه شناختی خانواده تفردیافته مطالعه نظری همراه با تحقیق میدانی در منطقه 7 تهران

بررسی گرایش به سکولاریسم در دانشجویان (دانشگاههای تهران)

بررسی جامعه شناختی آسیب های اجتماعی و فرهنگ آپارتمان نشینی در شهرک اکباتان شهر تهران

بررسی تأثیرات از خودبیگانگی در نظام اجتماعی ایران دوره پهلوی براساس رویکردهای نظری اندیشمندان اجتماعی با تأکید بر اندیشه امام خمینی

نقش معیارهای اقتصادی بر روحیه افراد جامعه

بررسی تطبیقی حقیقت دین و فرهنگ دینی در روابط اجتماعی سلسله صفویه

بررسی جامعه شناسی جایگاه زنان روستایی در اسرا در نظام شیوه تولیدی ایران از دیدگاه مارکس (کارشناسی)

بررسی تأثیر ضعف بر میزان اشتغال در شهر اراک با تکیه بر ساختارهای جمعیتی

خاستگاه و تعلقات طبقاتی زنان در قشر اصلی (طبقه فرادست) در نظام قشربندی اجتماعی ایران در دوره سلطنت

بررسی تطبیقی تأثیر شیوه تولید بر میزان احساس بیگانگی در بین کارگران بالغ خشت‌زنی کوره‌های آجرپزی سنتی و صنعتی

بررسی و تحلیل مهاجرت امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا براساس دیدگاه جامعه شناختی- تفسیری بلومر

بررسی تطبیقی نظریات جامعه شناسان معاصر درباره تأثیرات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر جامعه

بررسی تطبیقی نگرشهای دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی نسبت به آینده شغلی خود

بررسی ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی جامعه ایلی لرستان و جایگاه آن در ساختار طبقاتی دوره پهلوی

جایگاه لمپینیم در ساختار قشربندی دوره پهلوی دوم و رابطه آن با منش اجتماعی آنها

تأثیر بازگشایی مرز بین ایران و آذربایجان بر مسأله طلاق

گردش نخبگان قدرت سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی

بررسی ساختار اقتصادی- اجتماعی و تفسیر طبقاتی قشر حاشیه نشین شهر مقدس مشهد

بررسی تعلق و جایگاه طبقاتی شاعران زن عصر پهلوی با تأکید بر اشعار فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی

بررسی و نقد کتاب درسی جامعه شناسی 1 سال دوم مقطع متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی با توجه به مفهوم مزایا و نابرابریهای اجتماعی در جامعه شناسی

بررسی جایگاه دین در میان روشنفکران دوران اول مشروطیت ایران

بررسی ساختار طبقاتی قشر حاشیه ای در طبقه فرادست و تأثیرات آن در جریانات اجتماعی و سیاسی با توجه ساختار قشربندی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم

عوامل مؤثر بر بحران هویت دانش آموزان متوسطه

بررسی اثرات مشارکت سیاسی زنان در جامعه ایران

بررسی مردم شناسی نقش و تأثیر باورهای دینی در زندگی مردم آمیش، شهر لنکستر، ایالت پنسیلوانیا و امریکا

بررسی تحلیلی تقابل اقتصاد و اسلام از بعثت پیامبر تا سقوط بنی امیه با تأکید بر فرضیه ماکس وبر

بررسی تغییر مرجعیت نقش اجتماعی فرد «دگری مهم» و «دگری تعمیم یافته» از قاجاریه تا عصر حاضر

بررسی تأثیر ادیان و تفکران انسان گرایانه بر اندیشه های مارکس

بررسی تطبیقی اصول و مفاهیم مکتبی و فرامکتبی در تئوریهای ماکس وبر و یورگن هابرماس

بررسی نخبگان سالهای 1320 تا انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه جامعه شناسی

بررسی تطبیقی اصول و مفاهیم مکتبی و فرامکتبی در نظریات مارکس و گیدنز

بررسی ساختار طبقاتی ایل قشقایی در دوره پهلوی

آنتونی گیدنز، تحلیل جامعه شناختی (اصول، مفاهیم، نظریات)

بررسی تأثیر قشربندی اجتماعی بر بروز رفتارهای وندالیستی در بین دانش آموزان پسر

بررسی میزان تأثیر کتب علوم اجتماعی متوسطه در ارتقای آگاهی سیاسی و اجتماعی دانش آموزان پسر

بررسی پیامدهای حاشیه نشینی و تأثیرات آن بر نظام اجتماعی شهر بندرعباس

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی

خاستگاه و تعلقات طبقاتی زنان در قشر اصلی جامعه در دوره پهلوی دوم

مختصری بر آراء و نظریات وبر و بررسی ساختار شهرستان پلدختر با توجه به نظریات وبر

تحلیل جامعه شناختی مشارکتهای اجتماعی با رویکرد مدیریت شهری

بررسی جامعه شناختی نقش های اجتماعی اعضای خانواده در بین دانشجویان رشته علوم اجتماعی

بررسی تطبیقی مفهوم تضاد در نظام فکری گیدنز- فوکو- هابرماس

بررسی تطبیقی مفهوم ساخت در نظام فکری گیدنز- فوکو- هابرماس

معرفت شناسی اشعار فروغ فرخزدا در آیینه نظریه های جامعه شناسان بزرگ

بررسی جرایم شهر تهران با توجه به اخبار روزنامه اطلاعات

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل 49-15 ساله

بررسی و تحلیل کنشهای عوامانه از نگاه جامعه شناسان «پاره تو- وبر- مید- بلومر»

بیگانگی از کار و عوامل مؤثر بر آن در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

بررسی رابطه قشربندی اجتماعی و نگرش مذهبی در شهر بروجرد

ساختار اجتماعی النکار و تأثیر آن بر روحیه افراد

چگونگی تأثیر خاستگاه طبقاتی والدین بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی سما

بررسی تأثیرات عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی بر انگیزه های ارتکاب به جرم در بین مجرمان حاشیه نشین

تحلیل جامعه شناختی پدیده بنیادگرایی اسلامی در کشور مصر در دو دهه اخیر

بررسی جامعه شناختی فرایند شکل گیری جنبشهای اجتماعی با تکیه بر جنبش دوم خرداد براساس تئوری بلوم

بررسی کارکرد اجتماعی مفاهیم و اصول جامعه شناختی دین بر مبنای قرآن