امروز جمعه 19 خرداد 1402

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

0

هدف: این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.

نحوه تکمیل: این تحقیق پیمایشی را با گذاردن بله یا خیر در جاهای خالی سمت راست هر عبارت کامل کنید.

الف. در زندگی شخصی:

1.من فعال هستم و نه انفعالی

2. من به اندازه کافی زمان و منابع برای مطالعه و تکمیل پرو‍ه ها اختصاص می دهم

3. من قادر به خرید چیزها هستم. می خواهم بدون ورشکستگی به زندگی ام ادامه دهم

4. برای پیشرفت و تکمیل آن، برای خود برنامه دارم

5. اهداف مسیر ترقی ام در آینده واضح و روشن است.

ب. در کار:

1. من به وضوح، مسئوایت های شغلی خود را درک می کنم

2. برای کارهایی که انجام می دهم، اولویتهایی تعیین می کنم

3. من برای جدول بندی و فهرست نمودن کارهایم توانایی دارم

4. اطمینان دارم که تجهیزات و منابع مورد نیاز برای انجام شغلم را در اختیار دارم

5. اهدافم برای کار در شغلم روشن و واضح است.

نحوه امتیاز دهی

به هر یک از پاسخ های بله در قسمت الف یک امتیاز تخصیص دهید و مجموع آن را ثبت کنید.

به هر یک از پاسخ های بله در قسمت ب یک امتیاز تخصیص دهید و مجموع آن را ثبت کنید.

اولی امتیاز برنامه ریزی شخصی شماست، دومی امتیاز برنامه ریزی کاری شما.

تفسیر نتایج

امتیاز 5 در اولی و دومی به ما می گوید که شخص یک برنامه ریز فعال است و شخصی که امتیاز پایین به دست می آورد یک برنامه ریز منفعل است. برای موفقیت در کار پیچیده امروزی و محیط سازمانی متلاطم، نیازمند یک نگرش فعالانه در برنامه ریزی هستیم. یک برنامه ریز فعال برای هدایت فعالیتها به جلوتر فکر می کند و روز به روز هدفگذاری می کند. یک برنامه ریز منفعل در مقابل موقعیت های اتفاق افتاده واکنش نشان می دهد و نتایجی را به دست می آورد که رضایت خاطر کمتری را از آنها دارد، نسبت به آنچه که می توانست باشد.

منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.