امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

پیتر سنگه و یادگیری سازمانی

0

پیتر سنگه بعنوان نظریه پرداز تفکر نظام گرا، مدیریت برنامه نظام باوری و یادگیری سازمانی را در دانشکده مدیریت اسلون در موسسه فناوری ماساچوست به عهده دارد.به نظراو سازمان های جهان پیچیده امروزباید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند.

فاکتورهایی که مانع یادگیری هستند:

1.توهم مهار سرنخ ها

2.توجیه گری با استفاده از اتفاقات اخیر

3.باور غلط در مورد اینکه یادگیری فقط از تجربه ناشی می شود

4.اسطوره وجود توافق و هماهنگی با مدیریت و در بین اعضای متشکله

ویژگی سازمان های یادگیرنده یا مولفه هایی که باید داشته باشند(از نظر سنگه):

1.تسلط فردی

2.چارچوب های فکری مکتوم

3.ایجاد یگانگی دربینش ها

4.یادگیری گروهی

5.تفکر منظم و منضبط(تفکر نظام مند)