امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی مقطع ابتدایی

0

به معلمین و والدین گرامی توصیه می شودکه به موارد زیر توجه کنند:

* معلمان ارائه مطالب کسل کننده و استفاده از روشهای یکنواخت تا حدامکان خودداری کرده وتنوع درشیوه تدریس را رعایت کنند و از متکلم وحده بودن پرهیزنمایند.

* میزان توجه ودقت شاگردان به معنی داربودن مطالب،تازگی،پیچیدگی وسادگی مطالب نسبت مستقیم دارد،بنابراین،این امرهمراه با تغییر در رفتار معلم حین درس توجه ودقت دانش آموزان را افزایش خواهد داد.

* استفاده از تشویق های کلامی مانند عالی،مرحبا،احسنت پس از عملکرد درست شاگردان سبب افزایش و تقویت یادگیری می گردد.

* والدین و معلمین ازنمرات دانش آموزان تنها به عنوان وسیله ای برای دادن بازخورد و توجه هر چه بیشتر آنان به نقاط ضعف و قوت خود و میزان یادگیری ایشان استفاده کنند،نه بعنوان وسیله ای برای تنبیه.

*معلمان مطالب آموزشی بصورت متوالی ازساده به مشکل ارائه دهند تادرابتداشاگردان دریادگیری مطالب ساده موفقیت بدست آورند و انگیزه آنها در کسب یادگیری های بعدی افزایش یابد.

* معلمین از ایجاد رقابت و هم چشمی در بین دانش آموزان،خودداری ورزند.

* معلمین بااستفاده از مثالها و اصطلاحات آشنا و ساده، زمینه افزایش سرعت یادگیری را ایجاد کنند.

* استفاده ازبحث های گروهی،بازیهای آموزشی،ایفای نقش مراجعه به کتابخانه وجمع آوری اطلاعات و آگاهی ازمیزان پیشرفت خود سبب افزایش علاقه وتوجه دردانش آموزان می گردد. درانتها یادآوری این نکته مهم به نظرمی رسد که ایجاد فضای آزادیادگیری بدون احساس ترس واضطراب ازعدم موفقیت وشکست،تشویق دانش آموزان به اظهارعقایدواندیشه های خودودرنتیجه افزایش حس مسئولیت و قبول توانائیها و شایسته گیهای خود از امور بسیار مهم در فراگیری سریع تر و مناسب تر است.

راهکارها:

- تشویق تعامل میان معلم و دانش‌آموزان‌

- گسترش همکاری بین دانش آموزان‌

- تشویق و توسعه یادگیری فعال‌

اصول یادگیری موثر برای دانش آموزان:

- نیت‌

- واکنش فعالانه داشته باشند

- زمان‌های استراتژیک برای مطالعه را در نظر داشته باشند

- ایجاد بازخورد سریع‌

- تاکید بر استفاده از زمان‌

- افزایش سطح انتظارات از دانش آموزان‌

- پذیرش استعدادهای گوناگون و روش‌های یادگیری‌

- معلمان احساس نیاز به آن مطلب یا درس را در دانش آموز ایجاد کنند.

- اگر دانش آموز شکست در درسی داشت کمک به کسب موفقیت و احساس کردن موفقیت، تا بار نگرش منفی در آن درس را از بین برد.

- انتظار در هر درس چیست؟ هدف‌ها روشن و شفاف باشند.

- معلم در آغاز تدریس روش مطالعه خاص درس خود را به دانش‌آموز بگوید.

- تشویق کلامی در شرایط ایجاد شده از جانب معلم، اولیا و مسوولان.

- تکالیف درسی نه خیلی سخت، نه خیلی مشکل باشند.

- تکالیف یکنواخت نباشد.

- آزمون‌ها و نمره‌ها به عنوان وسیله ایجاد انگیزه باشد.

- مطالب از ساده به مشکل باشد.

- فعال کردن دانش آموز هنگام تدریس نفی حسادت و چشم هم چشمی، بلکه ایجاد رقابت مثبت بین آنها

برای تقویت حافظه‌

1- رژیم غذایی سالم و نخوردن غذاهای آماده‌

2 - داشتن فعالیت مرتب هوازی (مثل پیاده‌روی)

3 - به کار بردن روش‌های پرورش و فعال سازی ذهن مثل حل جدول‌

4 - داشتن برنامه آرام سازی بدن (مثل ریلکسیشن)