امروز چهارشنبه 02 فروردین 1402

طراحی فضاهای بازی در مراکز آموزش پیش دبستانی

0

تعامل کودک با محیط تاثیر قابل توجهی بررشد ابعاد و مهارت های فیزیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی کودک اندارد. کودکان محیط پیرامون خود را با جزئیات شرح داده، و آن را از تمام راه های ممکن جهت برقراری تعامل ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر، آن ها از محیط برایر شد و بهبود مهارت های خود کمک می گیرند.

این مطالعه، مروری است بر اهمیت طراحی داخلی محیط های آموزشی خردسالان در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک، با تکیه بر فاکتورهایی همچون ابعاد، چگونگی تقسیم بندی فضای در دسترس و چیدمان عناصر، رنگ و روشنایی،و سایر المان های محیطی؛ و بررسی ارتباط آنها با نیازهای تکاملی، یادگیری، و رشد
مهارت های کودکان.