امروز شنبه 05 فروردین 1402

آموزش فلسفه به کودکان در ایران

0

گرچه از عمر ورود برنامه آموزش فلسفه به کودکان به کشور ما مدت زیادی نمی گذرد، اما جوامع علمی و دانشگاهی و محققان و پژوهندگان داخلی با درک ضرورت و اهمیت این برنامه در جهت رشد و بالندگی آموزش و پرورش کودکان این مرزو بوم، در جهت معرفی و پیشبرد این برنامه به تکاپو افتاده اند. چنان که تا به امروز حرکت های جدی و هدفمندی در خصوص شناسایی، معرفی، اجرای و.. این برنامه از سوی جوامع علمی و دانشگاهی صورت گرفته است.

دراین راستا در ایران نهادهای مشغول به فعالیت اند. بنیاد حکمت صدرا و گروه فلسفه برای کودکان(فبک) پژوهشگاه علوم انسانی از جمله نهادهایی اند که توانسته اند تا کنون فعالیت های ارزنده ای را در زمینه اجرای P4C درکارنامه علمی و پژوهشی و اجرایی خود ثبت کنند. فعالیت هایی مانند برگزاری کارگاه های تربیت مربی، برگرای کنفرانس ها، نشست ها و انتشار خبرنامه ها، ویژه نامه ها و اجرای این برنامه به صورت آزمایشی از عمده فعالیت هایی مهم اجرایی از سوی این دو نهاد به شمار می رود که توانسته ما را در شروع اجرای موفقیت آمیر این برنامه با کشورهای پیشکسوت در اجرای این برنامه هم مسیر کند.

اما نوپا بودن معرفی و حضور این برنامه در جوامع علمی و پژوهشی کشورمان باعث شده هنوز بررسی همه جانبه ای از ویژگی های این برنامه و پیش نیازهای اجرای مقرون به موفقیت آن به عمل نیامده باشد و لذا با توجه به این مسئله احتمال به خطا رفتن در این مسیر تا آنجا که منجر به ایجاد یک تجربه اجرایی ضعیف شود وجود دارد. لذا آنچه می تواند ما را در پیمودن این مسیر یاری کند پیش بینی مشکلات احتمالی اجرای این برنامه و برنامه ریزی برای حل آنهاست. قطعا یکی از راهکارهایی که می تواند ما را با این مشکلات احتمالی راه آشنا کند داشتن تجربه­های اجرای آزمایشی در این زمینه و واکاوی این تجربیات ار سوی متخصصان این امر است. کمکی که استفاده از تجارب کشورهای موفق در اجرای این برنامه نیز همین است که آشنایی با این تجارب می تواند ما را باالگوهای مناسبی جهت حل این مشکلات روبرو کند.

دکتر افضل السادات حسینی