در مدیریت تحقیق زمینه هایی چون نگرش و رفتار کارکنان مدیریت منابع انسانی تاثیر ویژگیهایجمعیت شناختی بر اقدامات مدیریتی مدیریت عملیات تولید تدوین استراتژی نظام های اطلاعاتی و غیره را در بر می گیرد.

انواع تحقیق

  1. تحقیق کاربردی: در مورد مشکیلاتی که در حال حاضر وجود دارد و محققان و مشاوران برای بررسی مشکلات مورد علاقه ی خود به کار می برند تا راه حلهای عملی برای اصلاح یک موقعیت مشکل افرین بیابند.
  2. تحقیق بنیادی/ محض: در این نوع از تحقیق هدف حل یک مشکل موجود نیست بلکه می خواهند در باره پدیده ها و مسایلی که در چندین سازمان و در صنایع مختلف روی می دهد و نیز چگونگی حل آنها را بیشتر بداند که منجر افزایش دانش در زمینه های مختلف شده و از راه حل های بدست آمده در انواع سازمان می توان بهره برد.

چرا مدیران باید از تحقیق آگاهی داشته باشند؟

مدیران نیاز دارند که اغلبا رویدادهایی را که برای سایزمان زیانبار هستند درک، پیش بینی و کنترل کنند. همچنین اگاهی از تحقیق و فرایند های آن مشکل گشایی آن، مدیران یاری می کند تامشملات را پیش آز آنکه امکان مهار کردن آنها از دست برود شناسایی کنند و در باره آنها اطلاعاتی بیشتری به دست آورند و تحلیل بهتری از اوضاع و مسایل درون و برون سازمان داشته باشند. دلیل دیگر آنکه اگر مدیران با تحقیق تجربی آشنا نباشد و معنای تحقیق تجربی چاپ شده را نداند ممکن است در بهره گیری از توصیه های ارائه شده دستخوش خطا شود و یا اینکه پژوهشگران ممکن است راه حل مشکل کنونی را کشف کرده باشند و آشنایی مدیر با تحقیقات باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها خواهد شد. به طور خلاصه آگاهی مدیران از تحقیق و روشهای آن آنها را در موارد زیر یاری می دهد:

1) شناسایی وحل مشکلات کوجک در محیط کار

2) توانایی تشخیص تحقیق خوب از بد.

3) توجه پیوسته به تأثیرات و نفوذ عواملی که هر موقعیت را در بر می گیرد.

4) خطر پذیری حساب شده در تصمیم گیری و آگاهی از احتمالاتی که بر پیامدها مترتب است.

5) جلو گیری از تأثیر برخی تمایلات و خواستهای نفوذی

6) ایجاد ارتباط نزدیکتر واثربخش تر با محققان و مشاوران.

تحقیق علمی

تحقیق علمی؛ مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاجهای معتبر از آنهاست. ازاین رو، تحقیق علمی صرفا مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست بلکه هدفمند و دقیق است دارای صحت و اطمینان بیشتر و اغلب عینیی تر است.