امروز جمعه 08 مهر 1401

شیوه های آموزش متفاوت املا و انواع آن به دانش آموزان

0

1- گاه برای بعضی دروس می توان یک متن معلم ساخته آماده کرد که حاوی جملاتی باشد از کلمات مشکل ساز درس قبل و درس جدید و کلمات سازنده ی متن املا قبلاً تدریس شده باشند. سپس متن را روی تابلو می نویسیم و معلم یک بار با صدای بلند از روی آن می خواند و دانش آموزان با دقت به تلفظ معلم گوش می دهند.سپس متن املا را از روی تابلو پاک کرده و معلم متن املا را به صورت گروه های اسمی و فعلی کامل (نه به صورت کلمه کلمه)قرائت می کند و دانش آموزان می نویسند.در آخر تصحیح و خطای املایی کلاس را جمع بندی می کند.بدین ترتیب که غلط ها را روی تخته می نویسد.(بدون ذکر نام دانش آموز) و اگر غلطی تکرار شده بود جلوی آن علامت می زند.

2-روش دیگر استفاده از املای سفره ای است که باعث تنوع،شادی و نشاط در زنگ املا می شود.برای این کار به نمازخانه می رویم.به هر گروه سفره ی یک بار مصرف داده اعضای گروه دور سفره نشسته و متن املا را می نویسند.سپس هر گروه با گروه دیگر جای خود را عوض کرده و املاهای یکدیگر را صحیح می کنند(با نظارت آموزگار).گاه سفره ها را به دیوار کلاس می زنیم و گاه املا هر یک را چیده و هر کس املای سفره ای خود را با شور و نشاط به خانه می برد.

3- گاه می توان کلماتی از درس را که مشکل آفرین هستند استخراج کرده در برگه ای نوشت و از دانش آموز بخواهیم بعنوان تکلیف خانه برای هر کلمه،یک جمله از متن درس و یک جمله از ذهن خود بنویسد.

4-بعد از یک بار خواندن از روی درس،دو تا از دانش آموزان پای تابلو می آیند و یکی چشم دیگری را با دست می گیرد و به او می گوییم می خواهیم ببینیم با چشم بسته تا چه اندازه می توانی کلمه هایی را که در درس آمده و از نظر خودت مهم هستند روی تخته بنویسی و به این ترتیب با شیوه ای بازی گونه درس را مرور و املای آن را پای تخته تمرین می کنند.

5- قبل از املا گرفتن از درس هایی که ارزش املایی دارند (مشکل هستند)اعضای همه ی گروه ها کنار هم قرار می گیرند و کلمه هایی را که در آن درس آمده و یادشان می آید می نویسند.هر گروه که کلمات بیشتری بنویسند دفترهای دیکته ی آن ها زودتر صحیح می شود.

6-روش املای گروهی: گروه کنار هم قرار می گیرند و هر کدام ار اعضای گروه چند خط از املا را می نویسد و نمره برای همه ی گروه محسوب می شود.

7-روش جایگزینی کلمات در جای خالی،برای مثال: ((در جایی شنیده بودم که در اروپا.......... اختراع شده است))

8- املای پای تخته ای:مثال((کلمه ی منتظر را به صورت (ظ،ن،ت،م) روی تخته می نویسیم و بچه ها باید آن را تکمیل و ترکیب کنند.

9-جمله هایی را روی کارت هایی نوشته و بین گروه ها توزیع می نماییم،سپس کارت ها را جمع آوری کرده و از آن ها خواسته می شود که جمله هایی را که به یاد دارند بنویسند.هر گروه جمله ی بیشتری در حافظه ی خود نگه دارد و بنویسد،امتیاز بیشتری می گیرد.

10- برای تقویت حافظه شنیداری و دیداری آن ها نام یکی از درس ها را می نویسیم و سپس هر گروهی که بتواند تعداد کلمات بیشتری مربوط به آن درس بگوید یا بنویسد امتیاز می گیرد.

شیوه های آموزش املا یا انواع املا

· املا به صورت گروهی:الف)دانش آموزان به گروه های چندنفره تقسیم شوند واز هرگروه خواسته شودمتنی املایی آماده کنند.ازمتن هرگروه قسمت هایی راانتخاب کرده،به صورت یک متن پیوسته دیکته شودتابچه ها بنویسند. امتیاز حاصل نیزبرای افرادگروه درنظرگرفته شود.ب)دراین فعالیت دانش آموزان به گروه های دویاسه نفره تقسیم می شوند ومتن املا توسط یکی از آنان نوشته می شودوتمام اعضای گروه درنوشتن صحیح کلمات همکاری می کنند.امتیاز نویسند?املا برای همه ی اعضای گروه منظورمی شود.دراین تمرین پیشنهادمی شود نویسنده ی متن املا دانش آموزان ضعیف هرگروه باشد وبین دودانش آموز دیگرگروه قرارگیردتادروی اعتمادبه نفس کافی به وجودآید.

· املای خطابه ای:فراگیران درگروه به یکدیگر املا می گویند یااولیا،خواهر وبرادر درمنزل املا گفته می شود وتصحیح توسط گوینده صورت می گیرد.دراین نوع املا تثبیت یادگیری املایی وصحیح نوشتن واژه ها مدنظراست.

· آموزش املا هنگام تدریس متن کتاب فارسی:دراین فعالیت بعداز مراحل اولیه ی تدریس،کلمات مشکل دواملایی را روی تابلوی کلاس می نویسندوازدانش آموزان می خواهند به صورت شفاهی برای آن کلمه ها هم خانواده،مترادف،متضادشبکه ی معنایی و.....بگویند ویا جمله سازی نمایند،درصورت درست بودن موارد،آنهاراتشویق کنند.

· کامل کردن جمله برای تقویت املا:چندجمله روی تابلوی کلاس نوشته می شود.به طوری که جای یک کلمه بایددرجمله خالی باشد.تعدادی کارت کلمات که شامل خودکلمه،معنی کلمه،مخالف کلمه،وهم خانواده ی همان واژه که روی کارت های مختلف که از قبل نوشته شده است رادراختیار گروه هاقرارداده می شودوسپس ازآنهاخواسته می شودوباتوجه به جمله،واژه ی مناسب راازبین کارت کلمه ها پیدا کرده،ودرجای خالی قراردهندویکبارجمله ی کامل رابخوانند.دراین فعالیت سعی شود از دانش آموزانی که درکلمات موردنظر اشکال دارند استفاده شود.درصورت درست بودن جمله دانش آموزان تشویق شوندوبه آنها امتیاز داده شود.

· بازی املایی«نصف دیگرم کجاست»:این فعالیت می تواند به صورت فردی یاگروهی انجام گیرد.معلم یک جمله راانتخاب کرده،آن جمله رابه صورت کلمه کلمه روی کارت می نویسدوبین گروه هاتقسیم می کند.وپس هرجمله رابین بچه های گروه تقسیم می کند.سپس جمله یاجمله های موردنظررا روی تابلو می نویسدوازهرگروه می خواهدکارت مربوط به جمله راروی تابلو نصب کند.هرگروهی که بتواند جمله ی خودراسریع تر کامل کند برنده است وتشویق می شود.

· مسابقه ی املا روی تابلو:آموزگارکلمه یاعبارت یاجمله ی کوتاه رابیان می کند؛هرگروهی که زودترآنراروی تابلو یادفتربنویسد امتیاز می گیرد.

· املای مشارکتی:الف)دانش آموزان به گروه های مختلف دویاسه نفری تقسیم می شوند.آنها بایدیک دفترداشته باشندویک خط،یک خط متنی که معلم می گوید بنویسند.امتیاز حاصل نیزبرای افرادگروه درنظرگرفته می شود.ب)دانش آموزان به گروه های سه نفری تقسیم شوند وسپس یک نفربه عنوان گوینده تعیین شوددانش آموزی نویسنده ودانش آموزدیگربه عنوان ناظرانتخاب شوندودرضمن نوشتن ناظربه نویسنده یاری رساند.

· املای سنتی:املای سنتی به صورت خطابه ای به دانش آموزان گفته می شودوتصحیح توسط معلم یادانش آموزان صورت می گیرد.

· تهیه ی متن ازغلط های املایی دانش آموزان: (گفتن املا ازغلط های املایی چهاریاپنج جلسه ی قبل دانش آموزان)دراین فعالیت،هرماه یکبارازمیان کلمه هایی که دانش آموزان درمتون املایی یک ماه قبل غلط داشته اند،متن املایی جدیدی فراهم می شود وبه کلمه های درست آن،نمره اختصاص می یابد.

· املای تصویری:از دانش آموزان خواسته می شود تصویردرس را به صورت گروهی تهیه نمایند وکلمه های مهم همان درس رابه صورت پراکنده دراطراف تصویر بنویسند،به طوری که ازدور خوانده شود.تصویرراروی تابلو چسبانده وازدانش آموزان به صورت تصادفی خواسته شودتاکلمه هارا بخوانند وسپس دردفتر یاورقه بنویسند.

· بازی باکلمه ها:کلمه های جدید درس به طورجداگانه روی مقوایی به اندازه ی20x10نوشته شودودرطرف دیگر مقوا کلمه های هم معنی،مخالف یاهم خانواده را به طورمناسب درج گردد.ازاین کارت های کلمه برای بازی های گروهی یافردی،تقویت سرعت خواندن درکلمه ها،کامل کردن جمله،ساختن جمله،شمردن کلمه درجمله وتمرین وتکرار کلمه استفاده می شود.

· استفاده از بریده های روزنامه:هرکدام از گروه ها چندورق روزنامه یامجله راباخود به کلاس بیاورندسپس ازآنهاخواسته شود تاکلمه های درس راپیداکنندوباقیچی آنرا جداکرده دردفتر،کنار هم بچسبانندوجمله های جدیدی درست کنند.هرگروه که بتواندجمله های طولانی تروبامعناتردرست کند امتیاز بیشتری می گیرند.

· املای بدون نقطه:ازمتنی که ازقبل آماده شده است کپی گرفته شود به طوری که درآن متن نقطه های موجوددرکلمات حذف شوند.سپس ازدانش آموزان خواسته شودتامتن رانقطه گذاری کنند.

· املای تلفیقی: گفتن املای تلفیقی ازکلمه های مهم تمام مواددرسی به صورت یک داستان کوتاه ازقبل تعیین شده،به طوری که دربچه ها ایجادرغبت وعلاقه کرده تافراگیران ضمن نوشتن املا علاقمندبه جمله های بعدی شوند.

· املای جمله نویسی:دراین روش معلم بیست کلمه ازمتن درس انتخاب کرده،روی تابلوی کلاس می نویسدوازدانش آموزان می خواهدباهرکدام ازکلمه ها دردفترخودجمله بسازند.پس ازتصحیح املای دانش آموزان،باانتخاب معلم چندنفرجملات خودرا برای دانش آموزان دیگرمی خوانند.

· پیداکردن کلمه های پنهان:آموزگارچندکلمه رامی نویسدوزیر لیوان هایی پنهان می کند وسپس ازدانش آموزان می خواهد تاآنهاراپیداکنندودردفترخود یاتابلو بنویسند.

· املابه صورت نقاشی:درزنگ نقاشی دانش آموزان دردفترنقاشی یادردفتراملا،یک نقاشی به دلخواه می کشندودرزنگ املا روی آن نقاشی کلمه های مربوط به تصویر را می نویسندیادرکنارنقاشی املامی نویسند.

· قرائت املابه صورت گروهی:هریک ازدانش آموزان جمله ای ازمتن رابرای کل کلاس می خوانندوهمگی از آن املا می نویسند.

· املای حفظی:معلم متنی رادراختیاردانش آموزان قرارمی دهدتاقبلاًآن رابخوانندودرروزاملا هرچه به یاددارند بنویسند.

· املاازطریق تجزیه ی کلمات:چندجمله به دانش آموزان داده شودودرپایین صفحه جدولی رسم گرددتادانش آموزان کلماتی راکه درآنها دچارمشکل هستندبه صورت حرف به حرف درجدول بنویسند.

· املای کامل کردنی:الف)متنی آماده شودوجلوی کلمات کلیدی،فضای خالی درنظرگرفته شود.سپس ازدانش آموزان خواسته شودتاهم معنی ویاهم خانواده ی آن کلمه نوشته شود. ب)دراین فعالیت معلم می تواندکلمه های تازه ی یادشواردرس رااز متن املا حذف کرده وپس ازگفتن املا،کلمه های حذف شده را برروی تابلو بنویسد وازدانش آموزان بخواهد تاکلمه هارا باخودکارقرمزیارنگ دیگری درجای مناسب خودقراردهد. پ)به تعداددانش آموزان متنی راکپی کنید به طوری که چندکلمه که دارای ارزش املایی است به صورت جاخالی درمتن قرارگیرد.آن گاه معلم متن اصلی رابخواندوازدانش آموزان بخواهد تاجاهای خالی راپرکنند. ت)تعداد20یا30کلمه انتخاب می شود به صورت نامنظم دربالای صفحه نوشته می شود.همچنین متن املاراپایین آن نوشته جای این کلمات رادرمتن املا خالی می گذاریم.سپس متن املا توسط معلم خواند می شود پس ازتلفظ کلمه ی موردنظر،معلم به دانش آموزان توصیه می کندکلمه ی موردنظررا ازکلمه های بالای صفحه پیداکنند ودرجای خالی قراردهند.

· املای آهنگین: (زنگ املا به صورت شادوخندان)بعضی از جمله هاراباصدای جانداران وافرادمختلف ازنظرریتم واهنگ بیان کرده تامتن املا برای آنهادلچسب وبدون دلهره باشد.

· املای آبی:درظرفی پرازآب ازدانش آموزان خواسته می شود تاباانگشت کلمه هایی راکه دیکته می کنیدبنویسند.

· کامل کردن املا باکمک حافظه:املایی به صورت متن تهیه گردد وحدود20کلمه راکه ارزش املایی دارند به صورت جای خالی درمتن درنظرگرفته شود.سپس دانش آموزان بااستفاده ازدانش خودشان کلمه هارادرجای خالی جایگزین کنند.

· املای ذهنی:متن املابین گروه هاتوزیع شودوبعدازچنددقیقه مطالعه جمع آوری گردد.سپس ازدانش آموزان خواسته شود تاکلمه هایی راکه درذهنشان باقی مانده است راروی دفتریاورقه یادداشت کنند.

· قرائت املا توسط دانش آموزضعیف:معلم متنی رابه دانش آموزی که انتخاب شده است می دهد وبه اویک هفته فرصت داده شود تامتن رامرور کند ودرروزی که زنگ املا است آن متن رابرای دانش آموزان دیگربخواندوآنها گفته های اورابنویسند.

· املای جمله نویسی روی تابلو:معلم می تواند کلمه های راکه ارزش املایی دارند روی تابلو بنویسد ودانش آموزان نیزازروی آنها بخوانند وبنویسند.

· نوشتن املا به وسیله ی آب:یک ظرف خالی مایع ظرفشویی یابطری نوشابه ی خانواده پراز آب شود وازدانش آموزان خواسته شود درحیاط مدرسه یامنزل به وسیله ی آب برروی زمین بنویسد.

· املای پرده ای:بین تابلوی کلاس ودانش آموزان پرده ای نصب شود.معلم ازروی متن می خواند دانش آموزان روی تابلو می نویسند.درپایان پرده راکنارزده دانش آموزان املای خودشان رابه کمک معلم ازروی تابلوی کلاس تصحیح می کنند.

· املای پاتخته ای:ازدانش آموزی خواسته شودپای تابلو بیایدومعلم متنی راقرائت کندودانش آموزروی تابلو بنویسد.هم زمان دانش آموزان دیگرمطالب املاراروی دفتربنویسندواگرنوشتن درست کلمه ای رانمی دانند ازروی تابلو نگاه کنند.

· املای یادسپاری:املای حفظی که درماههای آخرسال تحصیلی توصیه می شود.دراین زمان دانش آموزان ازلحاظ قدرت تفکرویادسپاری مطالب توانمندترشده اندومی توانند مطالب فراوانی رادرحافظه ی خود نگه دارند.ازدانش آموزان خواسته شود متن درس را بدون نگاه کردن به کتاب دقیقاًمثل آن بنویسندوسپس از روی کتاب موردنظر،املای خودراتصحیح کنند.

· املای سنباده ای:ازدانش آموزان خواسته شودکلمه ی موردنظررا باشیءای مانندسنباده یاموکت درست کنند وباانگشتان دست آن رالمس کنند.«این نوع املا بیشتر برای دانش آموزان کلاس اول انجام می شود».

· املای جدولی به صورت مسابقه:متنی دراختیارگروه قرارگیرد تاکلمه های مهم آن رابه خاطربسپارندسپس روی تابلوی کلاس جدولی رسم شودتاهرگروه بتوانند کلمات مربوط به متن را بنویسند.هرگروهی توانست کلمه های بیشتری به طورصحیح یادداشت کند امتیازمی گیرد.

· کامل کردن متن:معلم ازروی متن املا می گویداماکلمه های راکه ارزش املایی دارند.نمی گویدتادانش آموزان باتوجه به متن خوانده شده ی درس وباتکیه برحافظه آنها را بنویسند.

· املای کارتی:هردانش آموزدریک ورقه ی کوچک یاکارت،جمله ای ازدرس رامی نویسدوجای یک یادوکلمه راخالی می گذارد.این کارتها درکلاس پخش می شودکه هرکس بایدآنراکامل کند.

· املانویسی به کمک فرمانده:به هردانش آموز 10تا20کلمه داده شود(روی کارت یاکاغذکوچک نوشته شود)وآموزگاردرحیاط مدرسه به عنوان فرمانده،کلمه ای رابلندبگویدودانش آموزان باید ازبین کلمه های خودشان آن کلمه راپیداکنندوبه فرمانده تحویل دهند.

· نوشتن املا به کمک آینه:آموزگارمتنی راآماده می کندوبعضی از کلمه رابرعکس می نویسدبچه هادرهرگروه به کمک آینه آن رامی خوانند وشکل صحیح آن رامی نویسند.

· املای گروهی روی تابلوی کلاس:یک گروه چهارنفره را پای تابلوی کلاس آورده وبنابه انتخاب خودشان چشمان یکی ازفراگیران رابسته سپس متنی توسط یکی ازاعضاگروه قرائت می شود.آن فردباچشم بسته روی تابلوی کلاس می نویسدودیگراعضای گروه جهت نوشتن حروف ونقاط وعلایم نگارشی اوراراهنمایی می کنندتاتمام افرادگروه بتوانند امتیاز خوبی کسب کنند.

· املای خوشه ای:معلم یک کلمه بگوید وازدذانش آموزان بخواهدتاباشنیدن این کلمه هر واژه یاعبارتی راکه به ذهنشان می رسد بنویسند.

· املای شمردنی:متن املاروی تابلونوشته شود وبه صورت شمرده شمرده خوانده شود.سپس تابلوپاک شود واملاگفته شود.

· املای رونویسی:کلمه های ازمتن درس روی تابلو نوشته شود وبه دانش آموزان یادآوری شودهنگام نوشتن املا درصورت برخوردوبه یادنیاوردن آنها به این کلمه ها به تابلو نگاه کنندوشکل صحیح آن رابنویسند.

· طبقه بندی کلمه ها:ازدانش آموزان خواسته شودتاکلمه های راپیداکنندکه حروف معینی داشته باشند.مثلاًتشدیدیانشانه ی «ظ»وآنهارابنویسند.

· املابه صورت قصّه:قصّه ای رابرای دانش آموزان بگوییدتاآنهابه دقّت گوش دهندوهرآنچه را ازآن فهمیدندروی کاغذبیاورند.

· املابه صورت بازی:درموزائیک های کلاس یاحیاط مدرسه،جدول حروف الفبا باگچ کشیده شود.کلمه هایی که قبلاًروی کارت هابه صورت جداگانه نوشته شده ودرون پاکت نامه قراردارد،موجودباشد.هردانش آموزیک پاکت راانتخاب می کندوآموزگارکلمات داخل آن رامی خواندودانش آموزباپریدن درخانه های جدول،آن کلمه رانشان می دهد.مثلاًدرکلمه ی «احتیاط»دانش آموزبایدروی خانه های (ا – ح – ت – ی – ا – ط)بپرد وآن کلمه رامشخص کند.

· املابه صورت خلاصه نویسی:نوشتن املابه صورت خلاصه نویسی یک روان خوانی یامتن درس یاکتاب قصّه وتصحیح آن توسط معلم.این فعالیت موجب تقویت انشانویسی درفراگیران نیزمی شود.

· املای بی صدا:این املا می تواند برتقویت هوش دیداری وفضایی دانش آموزان بیفزاید.بچه هابایدابتداخوب به لب هاوحرکات صورت نگاه کنندسپس کلمه یاجمله ی مناسب رابنویسند.درحقیقت معلم مانندکسی است که برای افرادناشنوا املامی گوید.البته بهتراست معلم همان طوری که کلمه رابی صدامی گویددرفضانیزبنویسدتادانش آموزان بانگاه به آن کلمه هارابنویسند.

· املاباکلمه های مشترک:هرگروه 10کلمه ی جدیدازدرس انتخاب کندونماینده ی هرگروه آنهارا روی تابلو بنویسد.بعدبه کمک معلم ودانش آموزان کلمه های مشترک همه ی گروه هارا انتخاب کرده روی تابلو بنویسند وبه مدت یک هفته دردیدرس همه ی دانش آموزان قراردهند وبقیه ی کلمه هاراپاک کنند.

· املای مشورتی:دانش آموزان گروه بندی شوندوازهرگروه خواسته شودیک قسمت ازمتن راانتخاب کنند.بعدازمشورت،کلماتی راکه به نظرآنهامهّم است انتخاب کرده روی کاغذبنویسندوپس ازاتمام آن،گروه هاکلمه های خودرا باهم جابه جاکنندوهرگروه این کلمات رادرمتن کتاب پیداکنند.

· املای تصویری:متن داستانی انتخاب شودوکلماتی راکه موردنظراست به صورت تصویری تنظیم شود.سپس متن دراختیاردانش آموزان قرارداده شودتاباکمک آن نام آن تصاویررابنویسند.

· املای پوشیده: متنی ازقبل تعیین شده روی تابلوی کلاس قبل ازوروددانش آموزان به کلاس توسط معلم نوشته می شود ودرصورت امکان پوستریاپرده ای روی آن به کمک کش وگیره زده می شود پس از جایگزینی فراگیران پرده راکنارمی زنند وبچّه هامتن راصامت خوانی می کنند ویایکی ازفراگیران روخوانی می کند.معلّم بایددقت نماید که کسی یادداشت برداری نکند سپس بعدازروخوانی،متن راپاک کرده وهمان متن رااملا می گوید.

· تمرین کلمه به صورت مجسم:معلم کلمه ای را می گویدوازهمه ی بچه ها می خواهدباانگشت اشاره آن رادرفضابنویسندسپس ازدانش آموزی می خواهد همان کلمه را روی تابلو کلاس بنویسد تااگر دانش آموزی آن رابلد نبودیاد بگیرد.

· نوشتن کلمه باچشمان بسته به صورت گروهی:ازدوگروه وازهرکدام از آنها،یک دانش آموز انتخاب می شود وسپس بادستمال چشم دودانش آموز بسته می شودبااعلام شروع بازی،معلم کلمه های رامی گوید.هرکدام ازاعضای گروه که بتواند کلمه هاراصحیح بنویسد برنده شناخته می شود.

· نوشتن املا بااستفاده از خمیربازی:بچه هاکلمه های جدید متن را یاکلمه های راکه ارزش املایی دارند راباخمیربازی می سازند وآنهارادرورقه ی یادفترمی چسبانند یاباقراردادن کلمه هاکنارهم جمله می سازند.

· کامل کردن املای ناقص:متنی راازقبل آماده کرده به طوری که درآن متن بعضی ازکلمه بدون دندانه یاعلامت تنوین،تشدید،همزه و....باشند.سپس ازمتن کپی گرفته شودودراختیاردانش آموزان قرارگیردتابه طورصحیح آن راکامل کنند.

· بندنویسی:روخوانی ازبندهای مختلف درس های گذشته توسط فراگیران صورت می گیردسپس دفاتراملاآماده می شوندوازهمان بندهای خوانده شده املا می نویسند.

· املای پریدنی: (بازی پریدن روی کلمه ی موردنظروبازنویسی کلمات)روی تابلوکلاس چنددایره کشیده شود وداخل آن کلمه های جدیددرس ویاکلماتی راکه دانش آموزان دراملاغلط داشته اند یاهرکلمه ای راکه ارزش املایی دارد نوشته شودوازدانش آموزان خواسته شودتابه طورانتخابی وداوطلب کنارتابلوآمده،ابتداآن کلمه رابخوانند.درواقع آن رابه خاطربسپارند.سپس پشت به تابلو آن کلمه راباصدای بلند تکرارکنند درمرحله ی بعد روبه تابلوایستاده وباشمارش معلم واعلام کلمه ی موردنظر توسط معلم دانش آموز انگشت خود راروی آن قرارمی دهد.اگرآن کلمه راپیدانکند ویااین که انگشت روی دایره یابیرون آن قرارگیرد امتیازخودراازدست می دهد ونفربعدی مسابقه راآغاز می کند.

· املای نظارتی:گروه یک بارازروی متن موردنظر می خوانندسپس املا ازطرف یکی ازافرادگروه گفته می شود یکی دیگراز افرادگروه باخط خوش می نویسدونفرسوم گروه نوشته های دیگراعضارانظارت می کند.

· املای فضایی:این فعالیت املایی بسیارجذاب بوده ودانش آموزان باذوق وشوق تمام کاررادنبال می کنند.نحوه ی اجرا به این صورت است که معلم کلمه یاجمله ای رادرفضامی نویسد ودانش آموزان بانگاه به حرکات دست معلم کلمه راخوانده ویک باردیگرخودشان درفضامی نویسند یااین که دردفتراملا یادداشت می کنند دراین املا بیشتردانش آموزانی موفق خواهند بود که هوش دیداری وفضایی بالایی دارند لازم به ذکراست که این نوع املا درابتدای سال به علت محدود بودن کلمات کاربردمناسبی دارد.

· املای رنگی:تهیه ی کارتهابارنگ های متفاوت که هرکدام ازکارت هاجمله ای رادربردارد.ارتباط دادن جمله ها باهم وسپس نوشتن متن کامل به وسیله ی دانش آموزان دردفتروپس ازآن املا ازمتن موردنظرازمراحل این فعالیت است.

· املاباقوطی کبریت:روی هریک از شش طرف قوطی کبریت کلماتی نوشته می شود سپس به هرگروه دسته ای ازقوطی های کبریت داده می شود.باهردسته جمله ساخته می شود بعدباارتباط دادن جمله ها باهم متن به دست می آید.

· املای دیواری:درقسمتی ازدیوارکلاس؛تابلوی اختصاصی برای کلمه هایی که دارای ارزش املایی بسیاری هستند نصب می شود.ودرمعرض دیددانش آموزان به مدت یک هفته قرارداده می شود.

· املای پرکردنی:برای استفاده ازحافظه ودرک معنی دانش آموزان، وتقویت آن، جمله هایی را روی کاغذیاتابلو نوشته ودربین آنهاکلمه ای درجمله جاانداخته می شود.دانش آموزان بایدکلمات مناسب را درجاهای خالی قراردهندتاجمله کامل شود.

· املای زنجیره ای:معلم جمله ای رامی گویدوازدانش آموزان می خواهد که باآخرین حرف ازجمله ی قبل اولین حرف جمله ی جدید باشد

· املای کاردستی:دانش آموزان درزنگ هنر،کلمه های مشکل رابانخ وسوزن روی پارچه ای می دوزند.

· املای صوتی:معلم متنی راباصدای رساروی کاست ضبط نموده وبرای تقویت شنوایی دانش آموزان آن رادرکلاس پخش می کند ودانش آموزان با شنیدن آن املا می نویسند.

منبع:ازکتاب آموزش املانوشته ی:دکترسیّد بهنام علوی مقدم