امروز شنبه 09 مهر 1401

عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق

0

عناوین پایان نامه های مربوط به دوره های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق

رژیم حقوقی شرکتها و موسسات تشکیل شده توسط موسسات عمومی غیر دولتی

حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهای عمومی غیر دولتی

اصل رفاه اجتماعی و نقش و تاثیر آن در حقوق

سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی، اداره

اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی

مطالعه، ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبه قضایی قوه مجریه

نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی

بررسی نظام عدالت اداری ایران با اتحادیه اروپا

آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران

آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران

آیین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران

آیین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران

نهاد آمبودزمان، تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

مقایسه تطبیقی مسوولیت اجرایی قانون اساسی

بررسی تطبیقی نحوه تدریس و نگارش قانون اساسی با تاکید بر مسایل ساختاری و موضوعی

بررسی تطبیقی هیات دولت، مفهوم، ساختارها و صلاحیت

بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه با تاکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا

قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس

مساله اعتراض نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا

نحوه تدوین سیاستهای کلی نظام در کشورهای غربی

بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری با تاکید بر نظام اداری ایران

حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد در ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن

چارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران

بررسی نقش دانشکده های حقوقی در توسعه علمی حقوق در ایران

نظام حقوقی حمایت از فناورهای نو در ایران

بررسی وضعیت امنیت شغلی در پرتو فرآیند خصوصی سازی در ایران

بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزرا

بررسی مفهوم (ملی) در نظامهای مختلف حقوقی

نظام حقوق حاکم بر منابع ملی در ایران

امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن

بررسی مفهوم (حقوق نسلهای آینده) در نظامهای مختلف حقوقی

بررسی جرم زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه ها

بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی

بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در دستگاههای اجرایی

بررسی حدود و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری

بررسی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری

تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری

نقش دیوان عدالت اداری در ارتقا و گسترش حقوق شهروندی

مسوولیت مدنی دولت در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مسوولیت مدنی نهادهای عمومی غیر دولتی در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مسوولیت مدنی بانکها در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نقش و جایگاه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق ایران

جبران خسارت و اصول حاکم بر آن در قانون و رویه دیوان عدالت اداری

شخص ثالث در قانون و رویه دیوان عدالت اداری

رویکردهای کیفری در قانون دیوان عدالت اداری

رسیدگی شکلی و ماهوی در دیوان عدالت اداری

صلح و سازش در موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری

صلاحیت محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات تابعیت

طرق فوق العاده رسیدگی در دیوان عدالت اداری

نقش دادستان در موضوعات حقوق عمومی

اصول حاکم بر تفسیر قوانین و مقررات

نقش هیات عمومی در مورد مصوبات خلاف شرع

ملاک کلی بودن مصوبات مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی پیش نویس قانون عام اداری: ضرورت آیین مند نمودن تصمیمات اداری